همکاران ما

علیرضا اسدبکی  قائم مقام مسئول نمایندگی و عضو کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

مرضیه بردبار    امور اداری  و عضو کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

سمیه علیمرادی    عضو فعال و عضو کمیته دفاع از محیط زیست

علی شعبانزاده      ادمین جلسات نمایندگی و عضو کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان