اطلاعیه 450: مقایسه ی آماری نقض حقوق بشر در شش ماهه ی پایانی دولت احمدی نژاد و شش ماهه ی دولت روحانی

گزارش مقایسه آماری نقض حقوق بشر در 2 دوره شش ماهه مشابه (ابتدای تیرماه تا پایان آذر)
دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد 91 و آقای حسن روحانی 92

از آنجا که مخاطب اصلی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران افکار عمومی مردم ایران و جهان میباشند و از وظایف اصلی این کانون نیزافشای موارد نقض حقوق انسانی افراد توسط دولت های حاکم بر ایران است، لذا کانون دفاع از حقوق بشردر ایران وظیفۀ خود میداند تا با مقایسه ی عملکرد 6 ماهۀ دولت آقای حسن روحانی که قرار بود طی وعده های انتخاباتی خود در بهبود وضعیت مردم کشور چه از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین فرهنگی و چه در زمینۀ به رسمیت شمردن حقوق شهروندی کوشا باشد، با عملکرد دولت آقای محمود احمدی نژاد که سیاستهای داخلی و خارجی آن طی هشت سال گذشته نه تنها بر مردم ایران که بر جامعۀ بین المللی نیز پوشیده نیست روشنگری نموده و با مقایسه ای آماری نشان دهیم که برخلاف وعده های انتخاباتی، دولت تدبیر و امید نه تنها در بهبود و رفاه مردم کشور تلاشی نکرده است و همان سیاست های دولت قبل را پیروی میکند، بلکه در برخی موارد نقض حقوق بشری، گوی سبقت را از دولت قبل نیز ربوده است!
بر همین اساس، گزارش آماری ارائه شده از منابع زیر
http://bashariyat.org/
http://hra-news.org/fa/
http://www.madaraneparkelalehiran.org/
http://www.humanrights-ir.org/
http://www.iranpressnews.com/
http://enghelabe-eslami.com/
http://www.iranhrc.org/
http://www.rahesabz.net/

گویای این ادعاست.
هرچند باید یادآور شویم که به جهت عدم اجازۀ فعالیت سازمانهای حقوق بشری توسط دولت ایران و نیز جلوگیری از انتشار آزاد اخبار و اطلاعات سبب میشود علیرغم دقت بسیار گزارش زیر عاری از خطا نباشد.
450
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

1 . اجرای حکم اعدام : در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
86 32 July 1
51 0 August 2
70 50 September 3
64 55 Oktober 4
58 46 November 5
71 53 Dezember 6
400 236 جمع

2012 2013

2 . نقض حقوق زندانیان: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
78 66 July 1
72 64 August 2
70 66 September 3
87 75 Oktober 4
98 54 November 5
58 88 Dezember 6
463 411 جمع

2012 2013

3. بازداشت پیروان سایر ادیان و مذاهب: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
18 8 July 1
3 1 August 2
3 5 September 3
21 10 Oktober 4
3 19 November 5
9 1 Dezember 6
58 44 جمع

2012 2013

4 . نقض حقوق دانشجوئی: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری قای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
4 9 July 1
2 5 August 2
3 11 September 3
7 9 Oktober 4
7 3 November 5
6 3 Dezember 6
29 40 جمع

2012 2013

5 . نقض حقوق ملی و قومی: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
6 7 July 1
4 8 August 2
8 8 September 3
2 4 Oktober 4
1 3 November 5
3 3 Dezember 6
24 33 جمع

2012 2013

6 . نقض حقوق اندیشه و بیان: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
32 52 July 1
22 59 August 2
25 47 September 3
22 36 Oktober 4
20 48 November 5
28 49 Dezember 6
149 291 جمع

2012 2013

این نوشته در اخبار, اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.