بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) بسته هستند

اطلاعیه 852 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اطلاعیه 852 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 852 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 10 یونی 2017

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 10 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 10 یونی 2017 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) بسته هستند