بایگانی دسته: ویدئو

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم و اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح بخش دوم و اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) بسته هستند

کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) بسته هستند

ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی)

ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار)

کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)

کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری) بسته هستند